برنامه همایش

برنامه ارائه سخنرانی ها و مقالات
اطلاعات بیشتر

Tuesday, ۸ November ۲۰۲۲
Opening Ceremony, Important Speeches
                                                                     ۰۸:۱۵-۰۹:۴۵
                                                                     Plenary lecture
                                                          (Dr. C. Holzer) ۰۹:۴۵-۱۰:۱۵
                                                                   Break ۱۰:۱۵-۱۰:۴۵
Room ۱ Room ۲ Room ۳ Room ۴ Room ۵
Polymer Synthesis
and Polymerization
Polymer Blends,
Composites, and Nano-composites
Polymers in Covid ۱۹,
Biomedical and Tissue Engineering
Green and Environmentally
Biopolymers
Nano-structured and Smart systems
Simulation and Modeling of Polymeric Systems
۱ ۱۰:۴۵-۱۱:۰۵
A-۱۰-۲۲۲۰-۱

Keynote speaker
(Dr. Sh. Ahmadi)
۱۰:۴۵-۱۱:۱۵
Keynote Speaker
(Dr. Atai)
۱۰:۴۵-۱۱:۱۵
Keynote speaker
(Dr. Yeganeh)
۱۰:۴۵-۱۱:۱۵
۱۰:۴۵-۱۱:۰۵
A-۱۰-۲۱۳۸-۱
۱۱:۰۵-۱۱:۲۵
A-۱۰-۲۴۰۳-۲
۱۱:۰۵-۱۱:۲۵
A-۱۰-۲۲۱۹-۱
۲ ۱۱:۲۵-۱۱:۴۵
A-۱۰-۲۳۱۸-۱
۱۱:۱۵-۱۱:۳۵
A-۱۰-۲۳۹۹-۱
۱۱:۱۵-۱۱:۳۵
A-۱۰-۲۰۴۷-۲
۱۱:۱۵-۱۱:۳۵
A-۱۰-۲۲۰۹-۱
                ۱۱:۲۵-۱۱:۴۵
A-۱۰-۲۵۲۵-۱
۳ ۱۱:۴۵-۱۲:۰۵
A-۱۰-۲۵۰۸-۳
۱۱:۳۵-۱۱:۵۵
A-۱۰-۲۲۹۹-۱
۱۱:۳۵-۱۱:۵۵
A-۱۰-۲۴۶۴-۲
۱۱:۳۵-۱۱:۵۵
A-۱۰-۲۱۰۷-۲
۱۱:۴۵-۱۲:۰۵
A-۱۰-۲۳۳۵-۲
۴ ۱۲:۰۵-۱۲:۲۵
A-۱۰-۲۲۰۶-۱
۱۱:۵۵-۱۲:۱۵
A-۱۰-۲۵۶۵-۱
۱۱:۵۵-۱۲:۱۵
A-۱۰-۲۰۷۱-۱
۱۱:۵۵-۱۲:۱۵
A-۱۰-۲۳۴۶-۱
۱۲:۰۵-۱۲:۲۵
A-۱۰-۲۳۳۵-۳
۵ ۱۲:۲۵-۱۲:۴۵
A-۱۰-۲۱۰۵-۱
۱۲:۱۵-۱۲:۳۵
A-۱۰-۲۰۶۵-۱
۱۲:۱۵-۱۲:۳۵
A-۱۰-۲۳۰۹-۱
۱۲:۱۵-۱۲:۳۵
A-۱۰-۲۵۵۹-۲
۱۲:۲۵-۱۲:۴۵
A-۱۰-۲۳۳۶-۱

Exhibition, Lunch (۱۲:۳۰-۱۴:۰۰)
Plenary Lectures
)۱۴:۰۰-۱۴:۳۰ Dr. N. Taebnia(
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰ (Dr. A. Fooroozani Behbahani)
Room ۱ Room ۲ Room ۳ Room ۴ Room ۵
Polymer Synthesis
And Polymerization
Polymer Blends,
Composites, and Nanocomposites
Polymers in Covid ۱۹,
Biomedical and Tissue Engineering
Green and Environmentally Biopolymers Nano-structured and Smart systems
Simulation and Modeling of Polymeric Systems
۱ ۱۵:۰۰-۱۵:۲۰
A-۱۰-۲۰۳۹-۲
۱۵:۰۰-۱۵:۲۰
A-۱۰-۲۵۹۴-۱
۱۵:۰۰-۱۵:۲۰
A-۱۰-۲۲۹۲-۱
۱۵:۰۰-۱۵:۲۰
A-۱۰-۲۲۷۷-۲
۱۵:۰۰-۱۵:۲۰
A-۱۰-۲۳۲۲-۲ 
۲ ۱۵:۲۰-۱۵:۴۰
A-۱۰-۲۳۹۸-۱
۱۵:۲۰-۱۵:۴۰
A-۱۰-۲۲۳۱-۱
۱۵:۲۰-۱۵:۴۰
A-۱۰-۲۴۹۰-۲
۱۵:۲۰-۱۵:۴۰
A-۱۰-۲۵۵۹-۱
۱۵:۲۰-۱۵:۴۰
A-۱۰-۲۴۸۳-۱
۳ ۱۵:۴۰-۱۶:۰۰
A-۱۰-۲۵۱۴-۱
۱۵:۴۰-۱۶:۰۰
A-۱۰-۲۷۳۰-۱
۱۵:۴۰-۱۶:۰۰
A-۱۰-۲۰۹۳-۱
۱۵:۴۰-۱۶:۰۰
A-۱۰-۲۴۸۹-۱
۱۵:۴۰-۱۶:۰۰
A-۱۰-۲۵۱۰-۲
۴ ۱۶:۰۰-۱۶:۲۰
A-۱۰-۲۵۶۲-۱
۱۶:۰۰-۱۶:۲۰
A-۱۰-۲۱۵۹-۳
۱۶:۰۰-۱۶:۲۰
A-۱۰-۲۲۷۳-۲
۱۶:۰۰-۱۶:۲۰
A-۱۰-۲۳۲۰-۱
۱۶:۰۰-۱۶:۲۰
A-۱۰-۲۶۶۲-۱
۵ ۱۶:۲۰-۱۶:۴۰
A-۱۰-۲۴۰۷-۱
۱۶:۲۰-۱۶:۴۰
A-۱۰-۲۰۲۴-۱
۱۶:۲۰-۱۶:۴۰
A-۱۰-۲۴۰۰-۱
۱۶:۲۰-۱۶:۴۰
A-۱۰-۲۱۲۴-۱
۱۶:۲۰-۱۶:۴۰
A-۱۰-۲۰۵۸-۱
Break, Exhibition
۱۶:۴۰-۱۷:۱۵


 
Wednesday, ۹ November۲۰۲۲ 
Plenary Lectures
(Dr. N. Mohammadi)۰۸:۳۰-۰۹:۰۰
                                                           ۰۹:۰۰-۰۹:۳۰ (Dr. A. Akbari)                                                 
۰۹:۳۰-۱۰:۰۰ (Dr. A. Zarrabi)
Break ۱۰:۰۰-۱۰:۳۰  
Room ۱ Room ۲ Room ۳ Room ۴ Room ۵  
Polymer Synthesis
and Polymerization
Polymer Blends, Composites, and Nanocomposites
Polymers in Covid۱۹,
Biomedical and Tissue Engineering
Green and Environmentally
Biopolymers
Simulation and Modeling of Polymeric Systems
Nano-structured and Smart systems
Elastomers and Compounding Technologies
۱ ۱۰:۳۰-۱۰:۵۰
A-۱۰-۲۳۶۹-۱
Keynote speaker
(Dr. Seifi)
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
A-۱۰-۲۲۹۱-۱
Keynote Speaker
(Dr. Ramazani)
۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
۱۰:۳۰-۱۰:۵۰
A-۱۰-۲۵۷۰-۱
۱۰:۳۰-۱۰:۵۰
A-۱۰-۲۳۹۴-۱

۱۰:۵۰-۱۱:۱۰
A-۱۰-۲۳۳۰-۳

۱۰:۵۰-۱۱:۱۰
A-۱۰-۲۲۶۵-۱
۲ ۱۰:۵۰-۱۱:۱۰
A-۱۰-۲۲۵۸-۱
۳ ۱۱:۱۰-۱۱:۳۰
A-۱۰-۲۴۱۹-۱
۱۱:۰۰-۱۱:۲۰
A-۱۰-۲۲۳۲-۱
۱۱:۰۰-۱۱:۲۰
A-۱۰-۲۳۵۹-۲
۱۱:۱۰-۱۱:۳۰
A-۱۰-۲۳۶۰-۲
۱۱:۱۰-۱۱:۳۰
A-۱۰-۲۳۷۹-۱
 
۴ ۱۱:۳۰-۱۱:۵۰
A-۱۰-۲۳۵۸-۱
۱۱:۲۰-۱۱:۴۰
A-۱۰-۲۲۹۳-۲
۱۱:۲۰-۱۱:۴۰
A-۱۰-۲۶۰۶-۱
۱۱:۳۰-۱۱:۵۰
A-۱۰-۲۲۰۹-۲
۱۱:۳۰-۱۱:۵۰
A-۱۰-۲۶۵۹-۱
 
۵ ۱۱:۵۰-۱۲:۱۰
A-۱۰-۲۵۰۳-۲
۱۱:۴۰-۱۲:۰۰
A-۱۰-۲۱۲۵-۱
۱۱:۴۰-۱۲:۰۰
A-۱۰-۲۵۶۹-۱
۱۱:۵۰-۱۲:۱۰
A-۱۰-۲۳۵۱-۲
۱۱:۵۰-۱۲:۱۰
 A-۱۰-۲۴۵۳-۱
 
۶ ۱۲:۱۰-۱۲:۳۰
A-۱۰-۲۰۷۴-۱
۱۲:۰۰-۱۲:۲۰
A-۱۰-۲۲۵۵-۲
۱۲:۰۰-۱۲:۲۰
A-۱۰-۲۴۲۱-۱
۱۲:۱۰-۱۲:۳۰
A-۱۰-۲۲۷۷-۳
۱۲:۱۰-۱۲:۳۰
A-۱۰-۲۲۶۳-۱
Exhibition, Lunch
 (۱۲:۲۰-۱۴:۰۰)
Plenary Lectures
۱۴:۰۰-۱۴:۳۰ (Dr. J. Foroughi)
۱۴:۳۰-۱۵:۰۰ (Dr. Behranvand)
Room ۱ Room ۲ Room ۳ Room ۴ Room ۵
Polymer Synthesis
and Polymerization
Polymer blends, composites, and nanocomposites
Rheology and Polymer Processing

Polymers in Covid۱۹,
Biomedical and Tissue Engineering
Fibers, Films, and Polymeric Membranes Elastomers and Compounding Technologies,
 Adhesives, Paints and Coatings
۱ ۱۵:۰۰-۱۵:۲۰
A-۱۰-۲۲۸۶-۲
۱۵:۰۰-۱۵:۲۰
A-۱۰-۲۵۰۱-۱
۱۵:۰۰-۱۵:۲۰
A-۱۰-۲۱۲۸-۱
۱۵:۰۰-۱۵:۲۰
A-۱۰-۲۵۰۹-۱
۱۵:۰۰-۱۵:۲۰
A-۱۰-۲۲۵۷-۱
۲ ۱۵:۲۰-۱۵:۴۰
A-۱۰-۲۲۵۴-۱
۱۵:۲۰-۱۵:۴۰
A-۱۰-۲۵۳۹-۲
۱۵:۲۰-۱۵:۴۰
A-۱۰-۲۰۸۷-۱
۱۵:۲۰-۱۵:۴۰
A-۱۰-۲۲۷۸-۲
۱۵:۲۰-۱۵:۴۰
A-۱۰-۲۳۳۴-۱
۳ ۱۵:۴۰-۱۶:۰۰
A-۱۰-۲۵۹۳-۱
۱۵:۴۰-۱۶:۰۰
A-۱۰-۲۶۳۷-۱
۱۵:۴۰-۱۶:۰۰
A-۱۰-۲۱۰۲-۱
۱۵:۴۰-۱۶:۰۰
A-۱۰-۲۰۴۱-۱
۱۵:۴۰-۱۶:۰۰
A-۱۰-۲۴۵۳-۲
۴ ۱۶:۰۰-۱۶:۲۰
A-۱۰-۲۴۹۲-۳
۱۶:۰۰-۱۶:۲۰
A-۱۰-۲۶۴۲-۱
۱۶:۰۰-۱۶:۲۰
A-۱۰-۲۵۱۶-۱
۱۶:۰۰-۱۶:۲۰
A-۱۰-۲۰۷۹-۱
۱۶:۰۰-۱۶:۲۰
A-۱۰-۲۵۶۳-۲
 
۵ ۱۶:۲۰-۱۶:۴۰
A-۱۰-۲۱۳۲-۱
۱۶:۲۰-۱۶:۴۰
A-۱۰-۲۶۱۶-۱
۱۶:۲۰-۱۶:۴۰
A-۱۰-۲۲۰۴-۲
۱۶:۲۰-۱۶:۴۰
A-۱۰-۲۲۴۸-۱
۱۶:۲۰-۱۶:۴۰
A-۱۰-۲۳۵۷-۲
Break, Exhibition
۱۶:۴۰-۱۷:۱۵

Thursday, ۱۰ November ۲۰۲۲
Plenary Lectures
۸:۳۰-۰۹:۰۰ (Dr. M. Nekoomanesh)
۰۹:۰۰-۰۹:۳۰ (Dr. A. Zamani)
Break ۰۹:۳۰-۱۰:۰۰

Room ۱ Room ۲ Room ۳ Room ۴ Room ۵
Polymer Synthesis
and Polymerization

Adhesives, Paints and Coatings
Polymers in Covid۱۹,
Biomedical and Tissue Engineering
Fibers, Films, and Polymeric Membranes
Green and Environmentally
Biopolymers
Rheology and Polymer Processing

۱ ۱۰:۰۰-۱۰:۲۰
A-۱۰-۲۵۳۰-۱
Keynote speaker
(Dr. A. Salimi)
۱۰:۰۰-۱۰:۳۰
۱۰:۰۰-۱۰:۲۰
A-۱۰-۲۲۴۱-۱
۱۰:۰۰-۱۰:۲۰
A-۱۰-۲۱۸۶-۱
Keynote Speaker
(Dr. Goharpey)
۱۰:۰۰-۱۰:۳۰
۲ ۱۰:۲۰-۱۰:۴۰
A-۱۰-۲۵۷۲-۱
۱۰:۳۰-۱۰:۵۰
A-۱۰-۲۰۹۴-۳
۱۰:۲۰-۱۰:۴۰
A-۱۰-۲۶۳۹-۱
۱۰:۲۰-۱۰:۴۰
A-۱۰-۲۶۴۱-۱
۱۰:۳۰-۱۰:۵۰
A-۱۰-۲۰۳۰-۱
۳ ۱۰:۴۰-۱۱:۰۰
A-۱۰-۲۵۹۲-۱
۱۰:۵۰-۱۱:۱۰
A-۱۰-۲۱۶۲-۱
۱۰:۴۰-۱۱:۰۰
A-۱۰-۲۵۵۸-۱
۱۰:۴۰-۱۱:۰۰
A-۱۰-۲۲۰۹-۳
۱۰:۵۰-۱۱:۱۰
A-۱۰-۲۰۶۶-۴
۴ ۱۱:۰۰-۱۱:۲۰
A-۱۰-۲۰۷۶-۲
۱۱:۱۰-۱۱:۳۰
A-۱۰-۲۳۲۶-۱
۱۱:۰۰-۱۱:۲۰
A-۱۰-۲۵۷۳-۱
۱۱:۰۰-۱۱:۲۰
A-۱۰-۲۳۴۷-۱
۱۱:۱۰-۱۱:۳۰
A-۱۰-۲۴۸۱-۱
۵ ۱۱:۲۰-۱۱:۴۰
A-۱۰-۲۵۶۶-۲
۱۱:۳۰-۱۱:۵۰
A-۱۰-۲۵۶۳-۱
۱۱:۲۰-۱۱:۴۰
A-۱۰-۲۲۷۶-۱
۱۱:۲۰-۱۱:۴۰
 A-۱۰-۲۰۸۴-۱
۱۱:۳۰-۱۱:۵۰
A-۱۰-۲۳۵۲-۱
۶ ۱۱:۵۰-۱۲:۰۰
A-۱۰-۲۵۳۸-۱
۱۱:۵۰-۱۲:۱۰
A-۱۰-۲۵۹۵-۱
۱۱:۴۰-۱۲:۰۰
A-۱۰-۲۰۷۹-۲
۱۱:۴۰-۱۲:۰۰
A-۱۰-۲۵۶۶-۱
۱۱:۵۰-۱۲:۱۰
A-۱۰-۲۵۶۴-۱
۷
۱۲:۰۰-۱۲:۲۰
A-۱۰-۲۴۱۰-۲
Exhibition, Lunch
۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
Important speech and closing ceremony
۱۴:۰۰-۱۵:۰۰


 تاریخ های مهم

 • مهلت ارسال مقاله :
          ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
 • پایان زمان داوری :
         شهریور ۱۴۰۱
 • آخرین مهلت ثبت نام :
         ۷ آبان ماه  ۱۴۰۱
 • تاریخ برگزاری :

     ۱۷ - ۱۹ آبان ۱۴۰۱


دفعات مشاهده: 5812 بار   |   دفعات چاپ: 487 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 22 بار   |   0 نظر

سه شنبه 1 فروردین 1402   |   English

پوستر کنفرانس 

تاریخ های مهم

 • آخرین مهلت ارسال چکیده گسترده :
          25 مرداد 1401
 • پایان زمان داوری :
         23 مهر 1401
 • آخرین زمان ثبت نام :
         ۳۰ مهر 1401
 • تاریخ برگزاری :
     17 - 19 آبان 1401

امکانات سامانه

 • قابلیت انجام تنظیمات اصلی وبگاه کنفرانس به صورت برخط
 • امکان زمان‌بندی خودکار مطالب پایگاه بر اساس روند پیشرفت برنامه کنفرانس
 • امکانات ویژه برای مدیریت نمایشگاه، اقامتگاه، بازدید علمی و کارگاه‌های آموزشی
 • امکان مدیریت وضعیت پرداخت‌های کاربران با توجه به گزینه‌های انتخاب شده در پایگاه
 • امکان انتشار آلبوم تصاویر کنفرانس توسط مدیر برنامه
 • قابلیت دریافت مقاله از کاربران (Article Submission System)
 • و ...

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 848 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 16 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 1348923 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 154 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | the 15th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST2022)

Designed & Developed by : Yektaweb